analiza finansowa

Jak wygląda analiza finansowa i w czym pomaga? Jakie są wskaźniki analizy finansowej?

Analiza finansowa

Analiza finansowa zajmuje się badaniem stanu i rozwoju szeroko pojmowanych finansów firmy. Jej celem jest kontrola stanu finansów, efektywności gospodarki finansowej oraz oceny przedsięwzięć gospodarczych i decyzji finansowych. Jest ona najpowszechniej wykorzystywaną spośród analiz działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystują ją wszelkiego rodzaju instytucje kredytujące, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem pożyczki danemu przedsiębiorstwu i aby następnie monitorować jego wypłacalność. Wyróżniamy kilka rodzajów analizy finansowej:
– analiza wstępna,
– analiza bieżąca,
– analiza następcza.

Jak wygląda analiza finansowa?

Podstawowym źródłem informacji o sytuacji finansowej w firmie jest sprawozdanie finansowe. Składa się ono z pięciu części:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat.
– rachunku przepływów pieniężnych.
– zestawienia zmian w kapitale własnym.
– informacji dodatkowej.
Z analitycznego punktu widzenia ważne jest badanie dynamiki poszczególnych pozycji bilansu w ciągu ostatnich kilku lat. Dobrze oraz dokładnie przeprowadzony bilans z kilku ostatnich lat, pozwala ocenić, na co są przeznaczane finanse w przedsiębiorstwie oraz z jakich źródeł został sfinansowany przyrost majątku. Podczas analizy struktury aktywów, można sprawdzić udział poszczególnych pozycji i jego zmiany w czasie. Przy analizie płynności finansowej stosuje się m.in. analizę kapitału obrotowego netto. Wylicza się również wskaźniki płynności, które pokazują, w jakim stopniu firma ze swojego majątku bieżącego jest w stanie pokryć wszystkie zobowiązania krótkoterminowe.

jak wygląda analiza finansowa

Wskaźniki analizy finansowej i punkty odniesienia

Podstawowymi narzędziami do przeprowadzania analizy finansowej są wskaźniki, które jednak same w sobie nie niosą informacji o przedsiębiorstwie. Miarodajnych informacji o wskaźnikach dostarczają punkty odniesienia.
Takimi odniesieniami mogą być:
– wartości wskaźników z poprzednich okresów – ich porównanie pozwala na określenie tendencji w danym przedsiębiorstwie.
– wartość wskaźnika w innych przedsiębiorstwach, ale tej samej branży – średni wskaźnik uważa się za dobry do naśladowania.
– planowanie wskaźnika na dany okres – pozwala określić, czy zrealizowano docelowy plan.